بست روکشدار
آتشبند و دودبند

دود بند

/
آتشبند و دودبند

آتش بند

/