تیم پرو پارس

شرکت تیم پرو پارس فعال در زمینه انکراژ، آتشبند و دودبند، مقاوم سازی و ساپورت های مکانیکی شعبه مستقیم شرکت تیم پرو بین الملل در ایران است که تحت مدیریت مستقیم شرکت تیم پرو بین الملل میباشد

ارتباط با ما