دود بند

برای افزایش ایمنی ساختمان های مرتفع در برابر حریق از دودبند استفاده می شود. در واقع دودبندها نوعی درب شیشه ای هستند که از شیشه های سکوریت ساخته شده اند.