نرم افزار Profix

نرم افزار profix

نرم افزارPROFIX ، جهت مدل سازی انواع نیروها و لنگرهای وارده بر روی المان های مد نظر جهت تعیین سایز انکربولت های مکانیکی و لرزه ای ، تعیین سایز راد و میلگرد و تعیین عمق کاشت برای انکر شیمیایی TP E SD استفاده می شود.


برای دانلود روی این دکمه کلیک کنید :

دانلود نرم افزار