پروژه های تیم پرو

شرکت TEAM PRO پروژه های بسیاری را در حوزه های گوناگون از قبیل پروژه های نفت و گاز ، مجتمع های اداری – تجاری، مجتمع های مسکونی، سازه های دریایی و بنادر و پروژه های مرتبط با حمل و نقل در سراسر نقاط حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه اجرا کرده است .