آتش بند و دود بند

آتشبند و دود بند زیر مجموعه بخش پسیو در آتش نشانی به حساب می‌آیند. در این روش از موادی استفاده میشود که با توجه به خواص آن باعث جذب انرژی حریق و شعله میشود. اساس کار مواد آتشبند و دودبند بر مبنای افزایش حجم در برابر حرارت میباشد که باعث مسدود شدن تمام روزنه ها موجود در ناحیه حریق است.