انکر شیمیایی

انکر شیمیایی با توجه به خاصیت شیمیایی و مکانیزم های چسبندگی می تواند بین میلگرد یا راد با سازه بتنی چسبندگی بالایی ایجاد کند.